Statuten

TITEL I. – Benaming, zetel, doel, duur

Artikel 1 – Benaming

De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: “VK Jong Geraardsbergen” afgekort “VKJG” en is aangesloten bij de K.B.V.B en de V.F.V. onder het stamnummer 08349.

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere documenten uitgaande van de vereniging vermelden de maatschappelijke benaming van de vereniging, onmiddellijk gevolgd of voorafgegaan door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of de afkorting “VZW”, evenals het adres van de maatschappelijke zetel.

 

Artikel 2 – Maatschappelijke zetel

Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in België te 9500 Geraardsbergen, Voldersstraat 32, in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

De akte tot wijziging van de maatschappelijke zetel wordt, krachtens de wet, neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank van Oudenaarde

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering die over dit punt stemt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s.

 

Artikel 3 – Doel van de vereniging

De vereniging heeft tot doel, buiten iedere religieuze, filosofische of politieke aanhorigheid, om de beoefening van de voetbalsport en daarmee verband houdende sportactiviteiten te bevorderen en aan te moedigen, waar en door welke middelen zij dit nodig acht en de sportieve, culturele en sociale ontwikkeling van haar leden te begunstigen.

Zij streeft met alle middelen naar de verwezenlijking van haar doel en met name door het inrichten van sportontmoetingen, de huur of de aankoop van alle mogelijke roerende en onroerende goederen, het aanleggen en uitbaten van sportvelden, de oprichting en uitbating van magazines, bladen, drankgelegenheden, restaurants, zalen enz…

Zij kan haar nodige fondsen verzamelen, voor zover de wet dit toelaat, door middel van bijdragen, toelagen, giften, schenkingen, vrijgevigheden, erfenissen en legaten en de verkoop van publicaties, het organiseren, deelnemen aan evenementen, activiteiten, vertoningen, ontspanningsavonden, eetfestijnen, tentoonstellingen en andere activiteiten.

De vereniging mag in het algemeen alle handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doeleinden, door middel van overdracht, inbreng, fusie, deelname, financiële tussenkomst, aankoop van aandelen of via ieder ander middel, belangstelling betonen voor alle sportondernemingen en alle daarmee verbonden bedrijven.

Zij mag haar medewerking verlenen aan en belangstelling betonen voor activiteiten die gelijkaardig zijn aan haar doel. Zij mag tevens diensten of instellingen oprichten of beheren met het oog op de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

 

Artikel 4 – Duur van de vereniging

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur en kan te allen tijde worden ontbonden.

 

TITEL II. – Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

 Artikel 5 – Samenstelling van de vereniging

De vereniging is samengesteld uit werkende en toetredende leden. Enkel de werkende leden genieten ten volle van de door de wet en onderhavige statuten toegekende rechten.

Alle leden worden evenwel geacht de statuten van de vereniging en, als dat er is, het huishoudelijk reglement te onderschrijven door het feit van hun aansluiting.

Zijn werkende leden:

1- de ondertekenaars van onderhavige akte;

2- alle leden die later worden opgenomen door een beslissing van de algemene vergadering, genomen bij absolute meerderheid, op voorstel van de raad van bestuur.

Zijn toetredende leden:

Al wie aan de activiteiten van de vereniging deelneemt.

 

Artikel 6 – Minimum en maximum aantal leden

Het aantal leden is onbeperkt maar mag niet lager liggen dan vier.

 

Artikel 7 – Toelatingsvoorwaarden voor werkende leden

Nieuwe werkende leden zijn:

– personen die een schriftelijk verzoek richten tot de raad van bestuur en in die hoedanigheid worden aanvaard door de algemene vergadering.

– personen die door minstens twee werkende leden worden voorgesteld en in die hoedanigheid worden aanvaard door de algemene vergadering.

De beslissing tot aanvaarding of weigering is zonder verhaal en hoeft niet te worden gemotiveerd. Zij wordt soeverein genomen en er kan geen rechtvaardiging worden gevraagd. Zij wordt per gewone post ter kennis gebracht van de kandidaat, door de secretaris van de vereniging.

De niet-aanvaarde kandidaat kan zijn kandidatuur pas opnieuw indienen na 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van de beslissing door de algemene vergadering.

 

Artikel 8 – Ontslag – uitsluiting – schorsing van leden en leden die als ontslagnemend worden beschouwd

Het lidmaatschap eindigt door overlijden of rechtsonbekwaamheid, door het niet-betalen van de verschuldigde bijdrage binnen de maand nadat een aangetekende schriftelijke aanmaning werd gestuurd, door meermaals zonder verontschuldiging te verzuimen de algemene vergadering bij te wonen en door ontslag. Het staat op ieder moment elk werkend lid vrij uit te treden uit de vereniging door een e-mail of een gewone brief te richten aan de secretaris en/of de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het ontslag moet niet gemotiveerd worden. Voor toegetreden leden is geen formele terugtrekkingsprocedure voorzien.

De raad van bestuur kan een werkend lid dat zich schuldig maakte aan ernstige inbreuken op de statuten of wetten, schorsen in afwachting van een beslissing door de algemene vergadering.

Het werkend lid dat door zijn gedrag schade berokkent aan de vereniging, kan worden voorgesteld tot uitsluiting door de raad van bestuur. De uitsluiting behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering en wordt uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Om een werkend lid te kunnen uitsluiten moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

1- De regelmatige oproeping van een algemene vergadering waarop alle leden moeten worden uitgenodigd;

2- De vermelding in de agenda van de algemene vergadering van het voorstel tot uitsluiting met minstens een samenvatting van de redenen van dit voorstel;

3- De beslissing van de algemene vergadering moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden maar er is geen aanwezigheidsquorum vereist;

4- De eerbiediging van de rechten van de verdediging, d.w.z. het aanhoren van het lid wiens uitsluiting wordt gevraagd, zo deze erom verzoekt;

5- De vermelding in het register van de uitsluiting van het lid.

Aangezien het een persoonsgebonden beslissing betreft, moet deze verplicht worden genomen door geheime stemming. Het ontslagnemend, uitgesloten of geschorst lid kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en de betaalde bedragen niet terugvorderen. Noch het ontslagnemend of uitgesloten lid, noch zijn erfgenamen, hebben enig recht op het maatschappelijk vermogen van de vereniging. Zij mogen geen enkele rekening opvragen, zegels laten aanbrengen of een inventaris eisen.

De raad van bestuur kan een toegetreden lid uitsluiten. De raad van bestuur beslist hierover op soevereine wijze na onderzoek.

 

Artikel 9 – Bijhouden van een register met de werkende leden – raadpleging – precieze samenstelling van de VZW

De vereniging moet een register van de werkende leden bijhouden, onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, waarin met name de volgende vermeldingen worden genoteerd:

1- naam, voornaam, woonplaats en geboortedatum van de leden;

2- de rechtsvorm van de vereniging;

3- het adres van de maatschappelijke zetel

4- de beslissingen en datum van aanvaarding, ontslag of uitsluiting van de leden met de naam en functie van de persoon die deze formaliteit heeft vervuld evenals de handtekening van deze laatste samen met het motief van het vertrek (ontslag, geacht ontslag te nemen, afzetting, uitsluiting, overlijden, enz…);

5- het inschrijvingsnummer van de vereniging op de griffie van de handelsrechtbank.

Alle beslissingen met betrekking tot de aansluiting, het ontslag of de uitsluiting van werkende leden moeten worden ingeschreven in het register door toedoen van de raad, binnen de acht dagen nadat de raad van bestuur kennis heeft genomen van de wijziging(en).

Alle werkende leden mogen het register van de leden raadplegen op de maatschappelijke zetel van de vereniging evenals alle verslagen en beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, en ook alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek, gericht aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 10 – Bijdrage

De werkende en toetredende leden betalen een jaarlijkse bijdrage. Het bedrag van deze jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering. Deze bijdrage mag niet hoger zijn dan een te indexeren bedrag van € 2.500 per jaar. Voor de indexering van dit bedrag wordt als basisindex de gezondheidsindex op datum van onderhavige akte genomen.

Bij niet-betaling van de door een lid verschuldigde bijdragen, wordt hem door de raad van bestuur een herinnering toegestuurd per gewone post. Als het lid zijn bijdragen niet heeft betaald binnen de maand na het toesturen van de herinnering kan hij door de raad van bestuur als ambtshalve ontslagnemend worden beschouwd. De raad deelt zijn beslissing per gewone post mede aan het lid. De beslissing van de raad van bestuur is onherroepelijk.

 

TITEL III. – Algemene vergadering

Artikel 11 – Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit de werkende leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer deze verhinderd is, door een door de raad van bestuur aangestelde bestuurder.

De (statutaire) algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen in de loop van de maand juni en uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het boekjaar voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar.

Een buitengewone algemene vergadering kan op ieder moment worden bijeengeroepen bij beslissing van de raad van bestuur, hetzij op verzoek van deze laatste, hetzij op verzoek van ten minste een vijfde van de leden. De vergaderingen hebben plaats binnen de agglomeratie van Geraardsbergen die door de raad van bestuur in de uitnodiging aangeduid wordt, op de dag en het uur die in de oproeping zijn vermeld. Al de leden dienen hierop uitgenodigd te worden.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de vergadering opgestuurd per gewone post, verstuurd via e-mail of persoonlijk overhandigd. De gedetailleerde agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Als de algemene vergadering de rekeningen en de begroting moet goedkeuren, worden deze bij de oproepingsbrief gevoegd. Een voorstel dat door een twintigste van de leden werd ondertekend moet op de agenda worden ingeschreven.

 

Artikel 12 – Algemene vergadering – vertegenwoordiging

Elk werkend lid heeft het recht de algemene vergadering persoonlijk bij te wonen. Hij mag zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid zo deze drager is van een geldig ondertekende geschreven volmacht. Een lid mag slechts één volmacht hebben.

 

Artikel 13 – Algemene vergadering – beraadslaging

Alle leden hebben een gelijk stemrecht in de algemene vergadering. Enkel het lid dat in regel is met de betaling van zijn bijdrage mag aan de stemming deelnemen. Een persoon die een strijdig belang heeft met dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming betreffende dit agendapunt.

De beslissingen worden genomen met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden (50% + een stem), behalve in de gevallen waarin anders wordt bepaald door de wet of onderhavige statuten, en met name inzake ontbinding of wijziging van de statuten waar de artikels 8 en 20 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s worden nagekomen.

Er wordt geen rekening gehouden met de ongeldige en blanco stemmen, noch met de onthoudingen bij de berekening van de meerderheid.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over de uitsluiting van een lid, over een wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging zonder winstoogmerk of van haar omzetting tot een vennootschap met een sociaal oogmerk, worden de nietige stemmen, de blanco stemmen en de onthoudingen beschouwd als tegenstemmen.

Bij gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

De vergadering mag enkel geldig beraadslagen over punten die op de agenda staan ingeschreven.

In uitzonderlijke gevallen mag worden beraadslaagd over een niet op de agenda ingeschreven punt, op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering en dat twee derde van hen ermee instemmen het punt op de agenda te plaatsen.

De algemene vergaderingen mogen evenwel in dringende gevallen geldig beraadslagen over niet op de agenda ingeschreven punten indien de meerderheid plus één van de aanwezige of vertegenwoordigde leden daarmee instemmen.

De twee bovenvermelde paragrafen zijn niet van toepassing als het punt op de wijzigingen aan de statuten, de ontbinding van de vereniging of haar omzetting tot een vereniging met sociaal doel, betrekking heeft.

In principe wordt er gestemd met handopsteking, behalve wanneer er sprake is van personenkwesties waarvoor de geheime stemming verplicht is. Er wordt eveneens overgegaan tot een geheime stemming wanneer de helft plus één van de leden daarom verzoekt.

 

Artikel 14 – Openbaarheid van de beslissingen van de algemene vergadering

Bijhouden van het register van de verslagen

De beslissingen worden neergelegd in het register der verslagen. De verslagen worden opgesteld door de secretaris van de vereniging of, wanneer deze verhinderd is, door een andere te dien einde door de raad van bestuur aangestelde bestuurder.

Zij worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en een lid en bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Elk lid kan kennis nemen van het register op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de secretaris van de vereniging maar zonder verplaatsing van het register.

Iedere derde die een gewettigd belang kan aantonen en een schriftelijk verzoek richt aan de secretaris van de vereniging kan uittreksels vragen uit de verslagen, ondertekend door de voorzitter of door een andere bestuurder.

 

Wijzigingen aan de statuten

Alle wijzigingen aan de statuten worden onmiddellijk neergelegd ter griffie van de handelsrechtbank van Oudenaarde en gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad. Dit is eveneens het geval voor elke benoeming of stopzetting van de functie van bestuurder, onverminderd de deponeringsverplichting van een geactualiseerde lijst van leden zoals opgenomen in het artikel 28 van de onderhavige statuten.

 

Artikel 15 – Algemene vergadering – bevoegdheden

De algemene vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Zij bezit bevoegdheden die haar uitdrukkelijk worden toegekend door de wet, onderhavige statuten of het huishoudelijk reglement. De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht om:

 

– de statuten te wijzigen;

– nieuwe leden te aanvaarden;

– een lid uit te sluiten;

– bestuurders en secretarissen te benoemen en af te zetten;

– jaarlijks de rekeningen en de begroting goed te keuren;

– ontlasting te geven aan de bestuurders, aan de commissarissen en, in geval van vrijwillige ontbinding, aan de vereffenaars;

– het huishoudelijk reglement en zijn wijzigingen goed te keuren;

– een geding in aansprakelijkheid in te spannen tegen een lid, een bestuurder of een commissaris van de vereniging;

– de vrijwillige ontbinding van de vereniging uit te spreken of de omzetting ervan in een vennootschap met een sociaal oogmerk;

– te beslissen over de bestemming van de activa in geval van ontbinding van de vereniging.

 

Een huishoudelijk reglement mag worden opgesteld.

De goedkeuring ervan en eventuele wijzigingen vergen een beslissing van de algemene vergadering die minstens de helft van de leden verenigt en die oordeelt met een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

 

Titel IV. – Raad van Bestuur

Artikel 16 – Raad van bestuur – benoeming – aantal – duur – samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie bestuurders. Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal leden van de algemene vergadering. De bestuurders (gekozen onder de leden van de algemene vergadering van de vereniging), worden na een oproep tot kandidaturen benoemd door de algemene vergadering bij absolute meerderheid (50% +1) van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde personen.

Het mandaat van de bestuurder bedraagt vier jaar. Het eindigt op de datum van de vierde gewone algemene vergadering volgend op deze die hem heeft aangesteld als bestuurder. Een uittredende bestuurder is herkiesbaar.

 

Artikel 17 – Raad van bestuur – onbezoldigd mandaat

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit. De kosten die zij echter maken bij het uitvoeren van hun opdracht kunnen het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

 

Artikel 18 – Raad van bestuur – aansprakelijkheid

De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan en zijn, ten opzichte van de vereniging, enkel aansprakelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

 

Artikel 19 – Raad van bestuur – ontslag

Elke bestuurder die zijn ontslag wil indienen moet zijn beslissing schriftelijk meedelen, bijvoorbeeld per e-mail of per gewone brief, aan de Raad van Bestuur of zijn voorzitter.

 

Artikel 20 – Raad van bestuur – werking

De raad van bestuur stelt in zijn schoot een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, die het bureau zullen vormen. De voorzitter is onder meer gelast met het voorzitterschap van de raad van bestuur. De secretaris is met name gelast met het oproepen van de raad van bestuur, het opstellen van de verslagen, te waken over het bewaren van de documenten. Hij legt zo spoedig mogelijk de akten neer ter griffie van de Handelsrechtbank.

De penningmeester is met name gelast met het bijhouden van de rekeningen, van de aangifte bij de belastingen, de formaliteiten voor de kwijting van de B.T.W.

Bij tijdelijk belet van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, kan de raad van bestuur een bestuurder aanstellen met het oog op een vervanging ad interim.

De bestuurders vergaderen onmiddellijk na afloop van elke algemene vergadering om onder hen, bij geheime stemming, aangezien het een personenkwestie betreft, een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te stellen, die het bureau zullen vormen.

Bij belet van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de oudste (volgens de functie en niet volgens de leeftijd) van de aanwezige bestuurders.

De raad beslist geldig als de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen van de raad worden genomen bij absolute meerderheid van de aanwezige bestuurders (50%+1). Blanco of ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de meerderheden. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

Een bestuurder met een tegengesteld belang aan dat van de vereniging mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over dit agendapunt. In principe gebeurt de stemming bij handopsteking, behalve wanneer het een personenkwestie betreft waar de geheime stemming verplicht is. De stemming is eveneens geheim als de helft plus één van de bestuurders daartoe de wens uitdrukken.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de secretaris of, bij belet van deze laatste, door een andere bestuurder. De oproeping voor de raad van bestuur wordt minstens acht dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering van de raad per gewone post opgestuurd, via mail verstuurd of persoonlijk overhandigd. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd.

De raad oordeelt enkel over de punten die op de agenda staan. Uitzonderlijk kan een niet op de agenda ingeschreven punt worden behandeld op voorwaarde dat twee derden van de aanwezige leden daarmee hun instemming betuigen.

De beslissingen worden bijgehouden in een register der verslagen en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Artikel 21 – Raad van bestuur – vertegenwoordiging en coöptatie

 

Noch de vertegenwoordiging, noch de coöptatie zijn toegelaten in de raad van bestuur.

 

 

Artikel 22 – Raad van bestuur – bevoegdheden – bevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden op het vlak van de administratie en het beheer van de vereniging met inbegrip met name van het vervreemden, hypothekeren, en uitvoeren van alle beschikkingsakten evenals het treffen van minnelijke schikkingen of het onderwerpen van een geschil aan een arbitrageprocedure.

Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten werden voorbehouden aan de algemene vergadering worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, in de mate van de bepalingen van de artikels 13 en 13bis van de wet van 27 juni 1921 betreffende de VZW’s, volmacht verlenen aan één of meerdere bestuurders of aan derden.

In dat geval wordt de omvang van de volmacht van de gevolmachtigde(n) evenals de duur van het mandaat nader omschreven.

Het ontslag of de afzetting van een bestuurder maakt een einde aan elk door de raad van bestuur toegekend mandaat.

De rechtsgedingen, zowel in de hoedanigheid van eisende als van verwerende partij, worden beslist door de raad van bestuur en worden ingeleid of voortgezet namens de vereniging door de raad van bestuur.

 

Titel V. – Begrotingen en rekeningen

 

Artikel 24 – Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Op het einde van ieder maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten. De Raad van Bestuur maakt de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting voor het volgende jaar op. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. De raad van bestuur duidt 2 leden aan, belast met het nazicht van de rekeningen.

 

Titel VI. – Ontbinding en vereffening

Artikel 25 – Ontbinding van de vereniging

In geval van vrijwillige ontbinding van de vereniging, stelt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en de bestemming van het netto actief van het maatschappelijk bezit van de vereniging, na het passief vereffend te hebben en mits aan het netto actief een bestemming te geven die zoveel mogelijk de doeleinden benadert waarvoor de ontbonden vereniging werd opgericht of aan een vereniging met belangeloos doel. In geval van gerechtelijke ontbinding zal met hetzelfde doel door de vereffenaars een algemene vergadering van de werkende leden bijeengeroepen worden.

 

Artikel 26 – Publicaties in geval van ontbinding

Elke beslissing betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de stopzetting van de functies van de vereffenaar(s), de afsluiting van de ontbinding, evenals de bestemming van het netto actief wordt neergelegd en gepubliceerd overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

 

Titel VII. – Slotbepalingen

Artikel 27 – Residuele bevoegdheden

Al wat niet uitdrukkelijk is voorzien in onderhavige statuten wordt geregeld overeenkomstig de wet op de verenigingen zonder winstoogmerk.

 

Artikel 28 – Verplichte vermeldingen op bondsvlak – hoedanigheid van lid van de K.B.V.B. en de V.F.V.

De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de K.B.V.B., van de V.F.V., van de FIFA en de UEFA na te leven. Elke bepaling van onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de K.B.V.B., van de V.F.V., van de FIFA en de UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen betreft.

De vereniging verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te leven.