Sportongeval - administratieve afhandeling

 

Definitie

Onder ongeval wordt verstaan, de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer (duel, balbetwisting). Tendinitis bv is een gevolg van overbelasting en is bijgevolg geen ongeval.

Het Federaal Solidariteitsfonds

Alle spelers van VK Jong Geraardsbergen die aangesloten zijn bij de KBVB en die hun lidgeld hebben betaald, kunnen in geval van een sportongeval, dat zich heeft voorgedaan tijdens een training of wedstrijd van VK Jong Geraardsbergen, genieten van de verzekering van de voetbalbond.

Het betreft in feite geen verzekering, maar wel een in de bond opgericht solidariteitsfonds waarop aangesloten spelers, scheidsrechters, enz beroep kunnen doen bij ongevallen.  VK Jong Geraardsbergen betaalt hiervoor een deel van het lidgeld door aan de KBVB. De KBVB hanteert strenge regels voor de indiening van de ongevallendossiers. Daarom geven wij hieronder enkele richtlijnen en verduidelijkingen. Lees ze aub zeer aandachtig.

Doe ONMIDDELLIJK AANGIFTE van het ongeval

 • Vraag een aangifteformulier aan de trainer, afgevaardigde, bestuurslid.
 • Laat de voorzijde van dit formulier door de behandelende geneesheer goed en volledig invullen, ondertekenen en afstempelen. Laat liefst ook al het aantal kinebeurten aanduiden op de ongevalsaangifte.
 • Bezorg het aangifteformulier binnen de 7 kalenderdagen aan de Gerechtigde Correspondent (Karla Bronselaer).
 • Vergeet niet een ziekenfondsklevertje bij te voegen.
 • De GC vult vervolgens de achterzijde van het formulier in: bezorg de gevraagde informatie aan de GC: datum, uur en omstandigheden ongeval.
 • Enkel een onmiddellijke aangifte kan garanderen dat dit document tijdig bij de KBVB aankomt en u kunt genieten van een tussenkomst.

Kinesitherapie

Er kan altijd nog een aanvraag gedaan worden voor kinesitherapiebeurten, ook al werd dit oorspronkelijk op de ongevalsaangifte door de dokter (nog) niet nodig geacht.

Bezorg in dit geval vóór aanvang van elke nieuwe reeks een kopie van het doktersvoorschrift aan de GC of stuur het naar secretariaat@jonggeraardsbergen.be.

Een goede afhandeling van het dossier is vereist

 • Geef uw onkostenstaten in bij de GC (kwijtschrift consultaties, attest vergoedbare medicatie apotheek…).
 • Geef wel uw onkosten eerst aan bij uw ziekenfonds en geef nadien het kwijtschrift van het ziekenfonds aan de GC.
 • Geef originele hospitaalfacturen met betalingsbewijs in.
 • Laat u genezen verklaren door uw geneesheer via het gekleurde formulier dat u ondertussen van de voetbalbond hebt verkregen.
 • Pas vanaf de datum van genezing mag u terug voetballen. Vanaf die datum verleent het FSF ook geen tegemoetkoming meer in de gemaakte medische onkosten.
 • Het FSF betaalt gewoonlijk de tegemoetkoming aan onze club pas uit na enkele maanden.
 • De GC is niet bevoegd voor het uitbetalen van deze tegemoetkoming.
 • Uw onkosten worden nooit volledig terugbetaald

  U kunt het FSF het best vergelijken met de diensten van het Ziekenfonds. U wordt een supplementaire tegemoetkoming aangeboden, nadat het Ziekenfonds reeds is tussengekomen. Verwacht dus geen volledige schadeloosstelling!

U moet weten dat:

 • Er steeds een franchise (vrijstelling) is (€ 11,50 in het seizoen 2021-2022).
 • De voetbalbond geen tussenkomst verleent voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft. (verbanden, het huren van krukken, niet terugbetaalbare “pillen” van de apotheker, osteopathie…)
 • De voetbalbond rekening houdt met officiële ZIV-barema’s, terwijl ziekenhuizen en geneesheren dit om een of andere reden dikwijls niet doen (de erelonen…)
 • Gezinnen of mensen die over een hospitalisatieverzekering beschikken meestal beter af zijn met die verzekering dan met die van het FSF.

Meer lezen

https://www.voetbalvlaanderen.be/faq-verzekeringen