Audit Foot PASS 2011

Jong Geraardsbergen werd tijdens het laatste kwartaal van 2011 doorgelicht door Foot PASS op basis van het profiel “Basic provinciaal”.

Het Foot PASS project wil via audits clubs evalueren betreffende hun jeugdopleiding. Dit met de bedoeling de club te stimuleren en ondersteunen om hun jeugdopleiding te verbeteren. Tevens worden clubs met een goede jeugdopleiding beloond met een sterrenlabel, waardoor de club een beter aanzien krijgt. Tot slot steunt Foot PASS de jeugdverantwoordelijken zowel structureel als professioneel, waarbij het uitgangspunt een integrale kwaliteitsevaluatie is met aandacht voor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten. Op basis van de analyse van de audit worden dan adviezen op maat gegeven naar onze club toe.

De documentaire audit vond plaats op vrijdag 4 november 2011 en werd voorafgegaan door een praktische audit op donderdag 1 september (training U15 Prov).

Op vrijdag 6 januari ontving onze club het eindrapport waaruit blijkt dat Jong Geraardsbergen met een gemiddelde van bijna 52 % in het algemeen scorebord behoorlijk scoort op de diverse doorgelichte rubrieken. Het is dan ook met enige fierheid dat we de eindconclusie van het auditrapport communiceren aan onze jeugdcoördinatoren, alle trainers, spelers, ouders, bestuursleden en medewerkers van onze club:

Veel respect voor de medewerkers die recent Jong Geraardsbergen hebben opgestart en die continu het enthousiasme aan de dag leggen teneinde de jonge talenten uit de buurt zowel voetbaltechnisch als sociaal een kwalitatieve begeleiding aan te bieden. Het siert de club dat ze over enkele goede troeven beschikt om de JO uit te bouwen tot een succesverhaal, want op gebied van clubmanagement als voetbalopleiding is er meer dan voldoende kennis in huis om in de toekomst te kunnen ‘scoren met jeugd’. Om de voetbaltechnische begeleiding verder te optimaliseren, dient het jeugdbudget duidelijker in kaart gebracht te worden teneinde de financiële werkingsmiddelen op te waarderen met inbegrip van een top-down investering. Ook dient de focus te liggen op het doorontwikkelen van jeugdspelers (cfr. postformatie), waarbij er werk dient gemaakt te worden van een juniorenelftal. Het benoemen van de TVJO tot volwaardig lid (medebeslissingsrecht) in de sporttechnische commissie vormt tevens een belangrijk aandachtspunt. En indien ook de begeleiding, ondersteuning en kwalificatie van de trainersstaf nog verhoogd wordt, zal dit een echt speerpunt zijn om verder in de goede voetbalrichting evolueren. Er wacht een mooie toekomst voor de plaatselijke talenten. De attitude om de JO verder te willen optimaliseren, verdient een groot compliment. Laat de aanbevelingen en actiepunten van dit rapport de positieve flow binnen de club ondersteunen en de doorontwikkeling van de JO mee aanmoedigen. We wensen Jong Geraardsbergen hierbij alle succes toe!

Via deze weg willen we iedereen bedanken die zich voor het behalen van dit prachtig resultaat heeft ingezet en wensen we onze jeugdcoördinatoren en trainers alle succes toe om verder toekomstgericht te werken.

Jan Cansse Guy Smet Jeugdvoorzitter Voorzitter

Het volledige auditrapport lezen